PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Investiții destinate formele asociative din sectorul agricol
Codul intervenției  Codificare manuală -20 caractere max
Codul bugetului intervenției  Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Investiții destinate formele asociative din sectorul agricol
Tipul de intervenție Investiții (articolul 73 din proiectul de regulament privind planurile strategice PAC)
Indicator de realizare O.20 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru investiții productive în cadrul fermei
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie
 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da X  Nu
 • Mediu ○ Da X  Nu ○ Da ○ Nu]
 • LEADER ○ Da X  Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-2022
 • Da, în totalitate
 • Da,parțial
 • X     Nu

 

 

1.1.1  Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Ratei contribuției FEADR Rata minimă Rata minimă
X  Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 85% 20% 85%
¨

 

Regiuni ultra periferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regiunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
X Alte regiuni Art. 85(2)(d) 43% 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf art 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2  Aria teritorială de aplicabilitate

XNational            ○ Regional         ○ National cu elemente regionale

 

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

 •  NUTS  1 – național

 

 

1.1.3  Obiective specifice și transversale conexe]

OS2 – Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității fermelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv punerea unui accent mai puternic pe cercetare, tehnologie și digitalizare;

OS3 – Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;

OS9 – Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimente de înaltă calitate, sigure și hrănitoare produse într-un mod durabil, reducerea deșeurilor alimentare, precum și îmbunătățirea bunăstării animalelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene;

 

Obiectiv transversal: Modernizarea agriculturii și zonelor rurale prin promovarea și partajarea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestora de către fermieri, prin îmbunătățirea accesului la cercetare, inovare, schimbul de cunoștințe și formare;

 

 

1.1.4  Nevoile la care răspunde intervenția

 • …Modernizarea și restructurarea exploatațiilor mici/mijlocii, în special fermele de familie, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității,
 • …Creșterea investițiilor în agricultura de precizie, digitalizare, ca instrumente esențiale pentru sustenabilitatea sectorului agricol și pentru creșterea competitivității,
 • ..Nevoia de creștere a cooperării între actorii implicați în lanțul alimentar și încurajarea investițiilor colective
 • ..Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare, inclusiv a sistemelor de colectare și depozitare
 • . Sprijinirea dezvoltării modelelor de producție bazate pe valoare adăugată mare (sisteme de calitate europene și naționale)
 • .. Nevoia de a crea noi produse și servicii prin dezvoltarea tehnologiilor digitale care să conducă la creșterea nivelului de conștientizare a fermierilor şi diseminarea cunoștințelor

 

 

1.1.5  Indicatori de rezultat

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor

 

1.1.6   Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice

Descrierea cerințelor intervenției-legătura cu obiectivele specifice

Această intervenție se adresează exclusiv formelor asociative ale fermierilor și vizează investițiile corporale și necorporale din sectorul vegetal (inclusiv pomicol, viță de vie pentru struguri de masă și hamei) și zootehnic pentru:

– obținerea producției primare,

– condiționarea și/sau procesarea și marketingului acestor produse agricole,

Asocierea reprezintă o prioritate la nivelul României, având în vedere problemele structurale cu care sectorul agricol românesc încă se confruntă. Sprijinirea formelor asociative va permite accesul la fonduri publice a mai multor exploatații agricole, în special a acelora care la nivel individual sunt neeligibile pentru sprijin din cauza dimensiunilor economice mici și a dezavantajelor structurale cu care se confruntă.

Totodată, formele asociative sunt mult mai viabile din punct de vedere economic și pot conduce la îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul agroalimentar. Susținerea lor va permite o mai bună corelare între capacitățile de producție primare provenite de la membri și capacitățile de condiționare și procesare, aducând nenumărate avantaje membrilor fermieri din perspectiva accesului la inputuri și a veniturilor obținute.

Utilizarea în comun a utilajelor agricole aduce, de asemenea, beneficii atât din punct de vedere al mediului, dar și din punctul de vedere al optimizării lucrărilor și al consumului de inputuri.

Intervenția vizează susținerea concertată a capitalizării și consolidării patrimoniului formelor asociative care, prin statutul lor reprezintă înteresele membrilor atât din punct de vedere al activității economice, cît și tehnice şi sociale.

Principiile care vor sta la baza criteriilor de selecție vor avea în vedere:

 • dimensiunea economică a exploatațiilor membrilor;
 • accesul la finantare;
 • agricultura ecologică și/sau schemele de calitate;
 • utilizarea soluțiilor digitale și/sau operatiuni legate de agricultura de precizie;
 • managementul riscului;
 • principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului;
 • maturitatea solicitantului;
 • operațiunile care contribuie la realizarea de energie regenerabilă/economie circulară.

 

Valoare maximă a sprijinului public per proiect este de 1.500.000 Euro.

 

Trimiteri legislative

 • Legislație UE
 1. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021

de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

 1. REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
 2. Regulamentul de aplicare a Planului Strategic ….
 3.  R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

 

 • Legislație națională:

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare;

Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare.

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

Condiții de eligibilitate:

– Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei forme asociative a cărei dimensiune economică (obținută prin cumularea dimensiunilor economice ale exploatațiilor membrilor săi) de minimum 12.000 Euro SO:

– Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;

– Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;

– Solicitantul va demonstra că investiția propusă prin proiect respectă prevederile legale în vigoare în materie de protecție a mediului;

– Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

-Pentru investițiile în sectorul pomicol, solicitantul va realiza  investiția doar în UAT-urile determinate conform zonării speciilor, exceptând culturile în sere și solarii, plantațiile de goji și dud și pepinierele;

– Pentru investițiile în sectorul pomicol, în cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;

– Pentru pepiniere solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;

-În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații, acestea sunt eligibile doar dacă:

 •  starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă

Și

 • o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului, respectiv o astfel de analiză a impactului asupra mediului fie este realizată/se realizează de către autoritatea competentă, fie este aprobată/se aprobă de aceasta;
 • este realizată o reducere efectivă a utilizării apei, care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă, în situația în care investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă;
 • contorizarea apei, care permite măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite, este realizată sau urmează să fie instalată ca parte din investiție;
 • în cazul modernizărilor, se poate stabili ex-ante că investiția asigură posibile economii de apă care reflectă parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente.

 

Alte angajamente:

 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a formei asociative nu va scădea, în nicio situație, sub pragul de minimum stabilit prin condițiile de eligibilitate.

 

Investiții eligibile

În cadrul acestei intervenții sunt vizate investiții corporale, legate de:

– Modernizarea exploatațiilor agricole, inclusiv dotarea tehnică cu utilaje agricole;

– Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole/de viță de vie cu struguri de masă, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole, condiționare;

– Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole/viticole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;

-Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații, inclusiv facilități de stocare a apei;

– Investiții în înființarea și modernizarea culturilor de hamei și struguri de masă, achiziția de mașini, echipamente și utilaje agricole,

– Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau procesare a produselor obținute cu excepția procesării  hameiului;

– Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing, inclusiv cu achiziționarea de mijloace de transport specializate destinate comercializării produselor obținute la nivel de formă asociaivă;

– Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

– Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

– Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale;

– Îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

 

Investiții în active necorporale pentru:

– Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci doar ca o componentă secundară a proiectului.

 • Costurile generale ale proiectului așa cum sunt descrise în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale.

 

Beneficiari

– cooperative agricole și societățile cooperative agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare,

– grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR.

 

Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

Non IACS

 

 

1.1.7  Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă intervenția este NON IACS
Tipul sprijinului

 

 • Grant
Modalitate de acordare a sprijinului Se va efectua rambursarea costurilor  eligibile suportate si plătite efectiv către beneficiar.
Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și nu va depăși 65%.

 

 

1.1.8  Valoarea sprijinului planificat

Cod valoarea sprijinului Manual encoding. Mandatory. 20 characters max
Cod valoarea sprijinului generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect  se va stabili pe baza experienței în implementarea investițiilor similare din perioada de programare anterioară
Tipul de sprijin grant
Tipul valorii sprijinului medie

 

Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul)
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului Valoarea sprijinului a fost stabilită pe baza experienței în implementarea investițiilor similare din perioada de programare anterioară, coroborată cu acoperirea unei plaje cât mai largi de beneficiari, comparativ cu programarea anterioară. Totodată, în cazul ,  înființării/reconversiei plantațiilor pomicole și înființării de pepiniere pomicole/perdelelor de protecție/hamei/struguri de masă, au fost luate în calcul costurile standard aplicabile la nivel de program.
Regiuni Nu se aplică
Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R9- Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor
Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022 Nu se aplică

 

 

1.1.9   Informații legate de ajutorul de stat

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to State aid assessment:
○ Yes x No ○ Mixed – the supported activities may fall within or outside the scope of Article 42 TFEU [Mandatory]

 

Contribuție FEADR (€): …………..

Cofinanțare națională (€):……………….

Cofinanțare națională adițională (€):Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

Cheltuieli neeligibile specifice

 

 

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • Achiziția de terenuri și clădiri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 • Cheltuieli aferente investițiilor din Programul sectorial apicol, Programul sectorial viticol si Programul Sectorial legume-fructe;

Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale

Pentru investiții în irigații:

Distincție între investiții de îmbunătățire a:

 • unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații
 • și -investiții mărire netă a suprafeței irigate (“new irrigation”).

 

 

A. Investiții care vizează îmbunătățirea unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații:

 • (a) investiția asigură posibile economii de apă, în urma evaluării ex ante de minimum 2%;
 • (b) dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 2% sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (după caz), care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă;
 • Niciuna din condițiile menționate la punctele (a) și (b), indicate anterior, nu se aplică unei investiții într-un echipament existent care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în vederea utilizării apei recuperate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.
 • Se poate acorda sprijin pentru investiții în utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului.

B. Investiții care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață:

 • (a) starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă

și

 • (b) o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului. Analiza impactului asupra mediului va fi realizată sau aprobată de de către autoritatea competentă și se poate referi și la grupuri de exploatații.

 

 

1.1.10   Evaluarea OMC

Investiții prevăzute în cadrul acestei operațiuni sunt compatibile cu normele OMC.

Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.