PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Investiții în achiziții simple de utilaje și echipamente agricole pentru tinerii fermieri

 

Codul de intervenție (SM)  Codificare manuală. Obligatoriu. 20 de caractere max
Codul bugetului de intervenție (CE) Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Investiții  în achiziții simple de utilaje și echipamente agricole pentru tinerii fermieri
Tip de intervenție Investiții (articolul 73 din proiectul de Regulament privind planurile strategice PAC)
Indicator de ieșire prin intervenție O.20 Numărul de operațiuni sau unități care beneficiază de sprijin pentru investiții productive în cadrul fermei
Contribuție la cerințele de îngrădire pentru / pe:
 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da X  Nu
 • Mediu ○ Da X  Nu ○ Da ○ Nu]
 • LEADER ○ Da X  Nu
Intervenția include cheltuieli reportate din PNDR 2014-2022

 

o Se face pe deplin

o Se face parțial

X     Nu

 

 

1.1.1  Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Applicable

 

Description Legal Base Applicable contribution rate

Manual encoding. Percentage with 2 decimals

Min Rate Max Rate
x Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regiunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
x Alte regiuni Art. 85(2)(d) 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf art 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2 Aria teritorială de aplicabilitate

 • x  National          ○ Regional         ○ National with regional elements
 • NUTS 1 Național

Description

 • Optional rich text

 

 

1.1.3 Obiective specifice și transversale conexe

 OS2 – Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității fermelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv punerea unui accent mai puternic pe cercetare, tehnologie și digitalizare

OS 4 – Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și la energia durabilă

OS7 –  Atragerea și susținerea tinerilor fermieri și a altor noi fermieri și facilitarea dezvoltării  întrepinderilor durabile din  în zonele rurale

 

Obiectiv transversal – Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură

 

Nevoia (nevoile) la care răspude intervenția

N…. Modernizarea și restructurarea  exploatațiilor mici/mijlocii, în special fermele de familie, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității; (OG1, OS2)

N….Creșterea investițiilor în agricultura de precizie, digitalizare, ca instrumente esențiale pentru sustenabilitatea sectorului agricol și pentru creșterea competitivității (OG1, OS2)

N…. Întinerirea generațiilor de fermieri; ( OS7)

N….Creșterea numărului de locuri de muncă și diversificarea tipologiilor de locuri de muncă în zonele rurale, în vederea atragerii tinerilor pentru a se stabili în aceste zone; ( OS7)

N ….Adaptarea la scară largă a unor metode agricole durabile cu scopul managementului eficient al resurselor naturale (apă, sol și aer) și biodiversității (OS 4)

 

 

1.1.4  Indicatori de rezultat

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor (OS2)

 

 

1.1.5 Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice   

În vederea facilitării accesului la finanțare, la capital și teren agricol, această intervenție contribuie la încurajarea tinerilor fermieri în desfășurarea activităților agricole, cât și la stabilizarea acestora în sectorul agricol, la reînoirea generațiilor în agricultură, la reducerea  exodului tinerilor către zonele urbane.

Această intervenție vizează modernizarea fermelor prin dotarea cu utilaje și echipamente agricole cât și investiții în echipamente de irigaţii la nivelul fermei.

Principiile care vor sta la baza criteriilor de selecție vor avea în vedere:

 • dimensiunea economică;
 • accesul la finantare;
 • agricultura ecologică;
 • apartenența la o formă asociativă;
 • utilizarea soluțiilor digitale și/sau operatiuni legate de agricultura de precizie
 • managementul riscului;
 • principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole;
 • maturitatea solicitantului.

 

Valoarea sprijinului public: maximum 250.000 euro /proiect.

 

Trimiteri legislative

 • Legislație UE:
 1. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
 2. REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
 3. Regulamentul de aplicare a Planului Strategic ….
 4. R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

 

 • Legislație națională:
 1. Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 

Definirea beneficiarlor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice, dacă este relevant, legate de beneficiar și și aria de aplicabilitate

Beneficiari eligibili:

 1. tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii de instalare tineri fermieri,
 2. tinerii fermieri care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare) program prin intermediul căruia au beneficiat de teren cu destinație agricolă din domeniul public/privat al statului în arendă sau concesiune
 3. tinerii fermieri care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru această submăsură.

 

Condiții  de eligibilitate:

Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO și maximum 100.000 € SO.

Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;

Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;4. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;

Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

În cazul in care proiectul prevede și investiții în amenajări și/sau echipamente de irigaţii la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă:

 • starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă
 • o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului; respectiv o astfel de analiză a impactului asupra mediului fie este realizată fie se realizează de către autoritatea competentă, fie este  aprobată de aceasta
 • este realizată o reducere efectivă a utilizării apei, care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă, în situația în care investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă;
 • contorizarea apei, care permite măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite, este realizată sau urmează să fie instalată ca parte din investiție;
 • în cazul modernizărilor, se poate stabili ex-ante că investiția asigură posibile economii de apă care reflectă parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente.

 

Alte angajamente:

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate

 

Investiții eligibile

Vor fi sprijinite investițiile corporale legate de :

– achiziția de utilaje agricole performante;

– instalații și/sau echipamente pentru irigații la nivel de fermă;

– instalați și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor sau a produselor de protecție a plantelor;

– investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale;

 

Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc;

 

Definiți tipul eligibil de sprijin (non-IACS) sau angajamentele (IACS) și alte obligații

Non – IACS

 

 

1.1.5. Tipul și intensitatea sprijinului

  NON IACS IACS
Forma de sprijin
 • Grant
 Tipul sprijinului Rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar.
Modalitate de acordare a sprijinului Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect.
Intensitatea de sprijinului la nivel de beneficiar Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși:

 •  80 % în cazul investițiile tinerilor fermieri care îndeplinesc condițiile prevăzute de statele membre în planurile lor strategice PAC, în conformitate cu articolul 4 alineatul (6),
 • 80 % din costurile eligibile pentru investiții în irigații în cadrul fermei efectuate în temeiul alineatului (4) al art. 74 din Reg PNS.
 
   

 

 

1.1.6  Valoarea sprijinului planificat

Cod valoarea sprijinului
Cod valoarea sprijinului Generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect – 240.000 Euro ……euro
Tipul de sprijin ○ grant
Tipul valorii sprijinului ○ medie
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul) .
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului Pe baza experienței în implementarea investițiilor similare din perioada de programare anterioară.
Regiuni Nu se aplică
Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R9- Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor
Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022 Nu se aplică

 1.1.7 Informații legate de ajutorul de stat

Intervenția nu intră în domeniul de aplicare al articolului 42 din TFUE și face obiectul evaluării ajutorului de stat:

Nu

 

Contribuție FEADR (€): …………..

Cofinanțare națională (€):……………….

Cofinanțare națională adițională (€):Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

 

Cheltuieli neeligibile specifice

 

 

 • Achiziţia de terenuri și clădiri;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de cap tractor;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 • Cheltuielile pentru care organizatiile de producatori au aplicat PO aferent FEGA;
 • Achizițiile de  de mijloace de transport specializate și remorcile și autoremorcile specializate ce pot fi utilizate pentru transportul produselor destinate comercializării  Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programele Sectoriale finanțate prin FEGA
 

Pentru investiții în irigații:

Distincție între investiții de îmbunătățire a:

 • unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații
 • și -investiții mărire netă a suprafeței irigate (“new irrigation”).

 

A. Investiții care vizează îmbunătățirea unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații:

 • (a) investiția asigură posibile economii de apă, în urma evaluării ex ante de minimum 2%;
 • (b) dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 2% sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (după caz), care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă;
 • Niciuna din condițiile menționate la punctele (a) și (b), indicate anterior, nu se aplică unei investiții într-o instalație existentă care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în vederea utilizării apei recuperate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.
 • Se poate acorda sprijin pentru investiții în utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului.

B. Investiții care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață:

 • (a) starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă

și

 • (b) o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului. Analiza impactului asupra mediului va fi realizată sau aprobată de de către autoritatea competentă.

 

 

1.1.8 Evaluarea OMC

 • Conformitatea cu OMC

Intervenție în conformitate cu alineatul. 11 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (Green Box). Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

 

Intervenții privind managementul riscului

 • Nu se aplică
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.