PRIMA PAGINA      
      DESPRE MINE      
      PLAN NATIONAL STRATEGIC      
      PREZENTARI INTERVENTII      
      MINUTE CONSULTARI      
      CONTACT      
Plan National Strategic
Interventii Pilonul II - FEADR
Investiții în achiziții simple de utilaje agricole și echipamente agricole

 

Codul intervenției Codificare manuală -20 caractere max
Codul bugetului intervenției Cod generat de sistem
Denumirea intervenției Investiții în achiziții simple de utilaje agricole și echipamente  agricole
Tipul de intervenție Investiții (articolul 73 din proiectul de regulament privind planurile strategice PAC)
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie O.20 Numărul de operațiuni care beneficiază de sprijin pentru investiții productive în cadrul fermei
Contribuția la intervențiile cu alocare obligatorie

 

 • Reînnoirea generațiilor  ○ Da ○ X Nu
 • Mediu ○ Da ○ X Nu
 • LEADER ○ Da ○ X Nu
Intervenția include plăți tranzitorii din PNDR 2014-20222
 • Da, în totalitate
 • Da, parțial
 •  X     Nu

 

 

1.1.1  Rata contribuției FEADR aplicabilă intervenției

Aplicabilitate Descriere Bază legală Rata contribuției FEADR aplicata

 

Rata Min  Rata

Max

x Regiuni mai puțin dezvoltate Art. 85(2)(aa) 85% 20% 85%
¨

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 Art. 85(2)(a)  

 

20% 80%
¨ Regunile de tranziție Art. 85(2)(ba) 20% 60%
x Alte regiuni Art. 85(2)(d) 43% 20% 43%
¨ Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone definite în articolul 71 Art. 85(3)(aa) 20% 65%
¨ Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare conform articolului 70 a Reg.,  plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii conf. Art 72, sprijin pentru investiții non-productive la care se face referire în art. 73, sprijin pentru PEI conf art. 77 a acestui Reg., inclusiv pentru LEADER, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității conf art 25 din CPR Art. 85(3)(a) 20% 80%
¨ Operațiuni ce primesc finanțare din fonduri transferate către FEADR Art. 85(3)(b) 20% 100%

 

 

1.1.2    Aria teritorială de aplicabilitate

 • x National

Scopul selectării regiunii la nivel NUTS

 • NUTS 1 – naíonal

 

 

1.1.3   Obiective specifice și transversale conexe

OS2 – Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității

 

Obiectiv transversal (O10)- Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură

 

Nevoile la care răspunde intervenția

N…. Modernizarea și restructurarea exploatațiilor mici/mijlocii, în special fermele de familie, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității,

N…..Creșterea investițiilor în agricultura de precizie, digitalizare, ca instrumente esențiale pentru sustenabilitatea sectorului agricol și pentru creșterea competitivități

 

 

1.1.4   Indicatori de rezultat

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor.

 

 

1.1.5 Descrierea cerințelor intervenției care asigură o contribuție eficace la punerea în aplicare a obiectivelor specifice

Intervenția vizează investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, cu accent  pe fermele dedimensiuni medii, precum și pentru îmbunătațirea calității activelor fixe.

Sprijinul acordat prin această intervenție va contribui la restructurarea exploatațiilor de dimensiuni medii și transformarea acestora în exploatații comerciale.

 

Principiile care vor sta la baza criteriilor de selecție vor avea în vedere

 • dimensiunea economică;
 • accesul la finantare;
 • agricultura ecologică;
 • apartenența la o formă asociativă;
 • utilizarea soluțiilor digitale și/sau operatiuni legate de agricultura de precizie
 • managementul riscului;
 • principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole;
 • maturitatea solicitantului.

 

Valoarea sprijinului public – maximum 250.000 euro/proiect

 

Trimiteri legislative

 • Legislație UE:
 1. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
 2. REGULAMENTUL (UE) 2021…/…AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din … de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
 3. Regulamentul de aplicare a Planului Strategic ….
 4.  R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

 

 • Legislație națională:
 1. Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 

Definirea beneficiarilor eligibili și condițiile de eligibilitate specifice legate de beneficiari și aria de aplicabilitate

Beneficiari:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice și a formelor asociative cu rol economic

Condiții de eligibilitate:

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum, 4105 € SO hamei, 4000 € SO struguri de masă, 8000 SO €  pomicultură și 12.000 € SO culturi de câmp, legume, cartofi și zootehnie;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 • În cazul in care proiectul prevede investiții în echipamente de irigaţii la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă:
  • -starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă
 • și
  •  o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului, respectiv o astfel de analiză a impactului asupra mediului fie este realizată/se realizează de către autoritatea competentă, fie este aprobată/se aprobă de aceasta;
  • este realizată o reducere efectivă a utilizării apei, care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă, în situația în care investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă;
  • contorizarea apei, care permite măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite, este realizată sau urmează să fie instalată ca parte din investiție;
  • în cazul modernizărilor, se poate stabili ex-ante că investiția asigură posibile economii de apă care reflectă parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente.

 

În cazul în care dreptul Uniunii implică impunerea de noi cerințe fermierilor, sprijinul poate fi acordat pentru investiții necesare pentru a se conforma respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație (art 73, alin, 5).

 

Alte angajamente:

 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim stabilit prin condițiile de eligibilitate.

 

Investiții eligibile

Vor fi sprijinite investițiile corporale legate de:

– achiziția de utilaje agricole performante;

– instalații și/sau echipamente pentru irigații la nivel de fermă;

– instalați și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor sau a produselor de protecție a plantelor;

– investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale;

 

Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc;

 

Tip de sprijin (non-IACS) sau angajamente (IACS) și alte obligații

non-IACS

 

 

1.1.5   Tipul și intensitatea sprijinului

  Dacă intervenția este NON IACS  
Tipul sprijinului
 • Grant
Modalitate de acordare a sprijinului

 

Rambursarea costurilor eligibile efectiv suportate de către beneficiar

Sprijinul se va aloca distinct pe următoarele sectoare:

 • vegetal
 • legume și cartofi
 • zootehnic
 • hamei, struguri de masă și pomicultură.
Intensitatea sprijinului la nivelul beneficiarului Intensitatea sprijinului public nerambursabil și va fi raportată la costurile eligibile per proiect șiva fi de maximum:

 • 65% din costurile eligibile per proiect  conform art. 73 alin 4). – în cazul exploatațiilor de până la 250.000 SO vegetal, și 500.000 SO zootehnic;
 • 50% pentru exploatațiile între 250.000 SO și 500.000 SO exploatațiile vegetale și între 500.000 – 1 mil SO exploatațiile zootehnice;
 • 30% pentru exploatațiile mari (peste 500.000 SO exploatațiile vegetale și peste 1 mil SO exploatațiile zootehnice).
 • 80 % din costurile eligibile pentru investiții în irigații în cadrul fermei efectuate în temeiul alineatului (4) al art. 74 din Reg PNS.
 

 

 

1.1.6  Valoarea sprijinului planificat

Cod valoarea sprijinului
Cod valoarea sprijinului generată de sistem
Denumire sprijin Valoare medie a sprijinului public per proiect: 240.000 Euro 
Tipul de sprijin grant
Tipul valorii sprijinului medie
Valoarea pentru primul an
Valoarea corespondentă a indicatorului de  realizare (dacă este cazul)
Explicații și justificări legate de valoarea sprijinului Pe baza experienței în implementarea investițiilor similare din perioada de programare anterioară.
Regiuni Nu se aplică
Rata contribuției Selecție manuală dintr-o listă definită
Indicator de rezultat R9- Modernizarea fermelor: Ponderea fermelor care primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a resurselor
Cheltuieli preluate pe tranziție din PNDR 2014-2022  

Nu se aplică

 

 

1.1.7   Informații legate de ajutorul de stat

Intervenția depășește prevederile art 42 din TFUE:
○ Da ○ Nu ○ Mixt – activitățile sprijinite pot depăși sau nu preverile art. 42 din TFUE

 

Contribuție FEADR (€): …………..

Cofinanțare națională (€):……………….

Cofinanțare națională adițională (€):Informații suplimentare specifice tipului de intervenție

 

Dacă investițiile selectate sunt investiții de dezvoltare rurală

Cheltuieli neeligibile specifice

 

 

• Achiziţia de terenuri și clădiri;

• Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă,;

• Cheltuielile cu achiziția simplă de utilaje și echipamente solicitate de tinerii fermieri așa cum sunt definiți la Intervenția dedicată tinerilor fermieri, în vederea asigurării demarcării cu intervenția adresata achizițiilor pentru tineri;

• Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;

• Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programul Sectorial Apicol și Programul Sectorial Vitivinicol;

• Cheltuielile cu achiziția de mijloacele de transport specializate și remorcile și autoremorcile destinate comercializării produselor Agricole.

Cheltuielile neeligibile generale vor fi menționate în secțiunea 4.7 Elemente comune pentru dezvoltarea rurală și tipurile de intervenții sectoriale.

 

 

Optional [%]
Pentru investiții în irigații:

Distincție între investiții de îmbunătățire a:

 •  unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații
 • și -investiții mărire netă a suprafeței irigate (“new irrigation”).

 

A. Investiții care vizează îmbunătățirea unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații:

 • (a) investiția asigură posibile economii de apă, în urma evaluării ex ante de minimum 2%;
 • (b) dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 2% sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (după caz), care să contribuie la obținerea stării bune a respectivelor corpuri de apă;
 • Niciuna din condițiile menționate la punctele (a) și (b), indicate anterior, nu se aplică unei investiții într-un echipament existent care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în vederea utilizării apei recuperate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.
 • Se poate acorda sprijin pentru investiții în utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului.

B. Investiții care au ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață:

 • (a) starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă

și

 • (b) o analiză de impact asupra mediului arată că investiția nu va avea niciun impact negativ semnificativ asupra mediului. Analiza impactului asupra mediului va fi realizată sau aprobată de de către autoritatea competentă.

 

 

1.1.8  Evaluarea OMC

Intervenție în conformitate cu alineatul. 11 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura (Green Box). Sprijinul acordat în cadrul intervenției nu are efecte de denaturare a comerțului.

Intervenții privind managementul riscului

Intervenții privind managementul riscului

 • Nu se aplică
© 2024, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.