PRIMA PAGINĂ      
      DESPRE MINE      
      RAPORT DE MINISTRU      
      GUVERNARE LIBERALĂ      
      PROGRAMUL POLITIC      
      CONTACT      
Program politic

Structură Programul Politic
Agricultură și Dezvoltare Rurală
Planul Național Strategic (PNS) - pentru exercițiul financiar următor (2021 – 2027), Guvernul PNL a demarat elaborarea cu finanțare din Politica Agricolă Comună (PAC) post 2020.

În acest context a fost elaborată analiza SWOT și analiza nevoilor de finanțare fundamentată pe baza evaluării socio-economice, agricole și de mediu.

21,678 mld. euro
Planul Național de Reziliență și Redresare Economică (PNRR) - altă prioritate a Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul căruia, are două proiecte importante:

Strategia de gestionare a apei (infrastructura de irigații, infrastructura de desecare/drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului, lucrări de prevenire a deșertificării, finalizarea sistemului național antigrindină și creșterea precipitațiilor) - 6,5 mld. euro;

Crearea unei rețele naționale de colectare, depozitare, procesare și distribuție a produselor românești - 750 mil. euro

Obiective pe termen mediu
Direcțiile de acțiune prioritare care fac obiectul investiților în perioada 2021-2027:
1. FERMA DE FAMILIE
 • Investiții în modernizare, restructurare, creșterea competitivității și a performanțelor de mediu, pentru fermele de familie.
 • Se vizează creșterea veniturilor prin asigurarea accesului la finanțare și investiții, precum și crearea mecanismelor de creditare și garantare.
 • Se urmărește o finanțare consistentă a fermelor din sectorul zootehnic.
 • Finanțare de aprox. 1 mld. euro, din care, pentru ferma de familie aprox. 200 mil. euro (FEADR).
2. CONSOLIDAREA POZIȚIEI MICULUI PRODUCĂTOR
 • Sprijin pentru cooperare în vederea integrării producției pe lanțul agroalimentar ce vizează consolidarea poziției producătorilor în lanțul valoric pentru împărțirea echitabilă a profitului.
 • Se urmărește finanțarea unor măsuri pentru facilitarea accesului la piață prin susținerea asocierii în forme asociative cu rol economic (cooperative și grupuri de producători) care să-și poată comercializa producția de la fermă la consumator.
 • Finanțare de aprox. 27 mil. euro (FEADR).
3. CONSOLIDAREA MEDIULUI ASOCIATIV
 • Susținerea financiară în vederea aderării organizațiilor de fermieri din România la COPA-COGECA, prin plata cotizației de mebru cu drepturi depline, facilitând pentru prima dată participarea fermierilor români la grupurile de dialog civil la Bruxelles.
4. CORECTAREA DEFICITULUI BALANȚEI COMERCIALE
 • Crearea unei rețele naționale de colectare, depozitare, procesare și distribuție a produselor românești.
  Finanțare de 750 mil. euro (PNRR);
 • Investiții în colectarea, depozitarea, stocarea și procesarea produselor agroalimentare pentru creșterea valorii adăugate a materiei prime.
  Finanțare de aprox. 430 mil. euro (FEADR);
 • Asigurarea independenței proteice prin susținerea culturilor de plante proteice.
  Acordarea de sprijin cuplat în vederea asigurării independenței proteice, în baza prevederilor Regulamentului European (2% din plățile directe).
  Finanțare de aprox. 200 mil. euro (FEADR).
5. DEZVOLTAREA PIEȚELOR LOCALE
 • Sprijin pentru dezvoltarea piețelor locale în vederea valorificării pe plan local a produselor agroalimentare.
 • Susținerea lanțurilor scurte de aprovizionare la nivel local în vederea realizării unei conexiuni directe între producător și consumator.
 • Finanțare de aprox. 20 mil. euro (FEADR);
6. PROMOVAREA PRODUSELOR LOCALE/ROMÂNEȘTI
 • Acțiuni de educare si marketing prin promovarea produselor locale, tradiționale, românești, care vor veni în sprijinul micilor producători contribuind totodată la dezvoltarea agro-turistică a mediului rural.
 • Acțiuni de educare și mediatizare în școli, privind consumul de produse românești.
 • Finanțare de aprox. 12 mil. euro (FEADR).
7. ASIGURAREA SCHIMBULUI DE GENERAȚII ÎN AGRICULTURĂ
Reîntinerirea generațiilor se va realiza în principal prin:
 • Concesionarea și arendarea prin atribuire directă, tinerilor fermieri, a unor suprafețe de teren agricol (până la 50 ha/fermier) aflate în administrarea Agenției Domeniului Statului;
 • Măsura de instalare a tinerilor fermieri, prin FEADR cu alocarea sumei de aprox. 520 mil. euro.
 • Măsură pentru stimularea angajării de tineri în agricultură, finanțată din Fondul Social European (FSE) și gestionată la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale.
 • Finanțare de aprox. 200 mil. euro.
8. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC
 • Investiții privind finanțarea infrastructurii aferente liceelor agricole, cooperarea între instituții de învățământ cu profil agricol și fermieri pentru asigurarea premiselor de punere în practică a învățământului dual în agricultură.
 • Finanțare de aprox. 40 mil. euro (FEADR).
9. CERCETARE. INOVARE. AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ
 • Cooperare în vederea inovării, dezvoltarea de noi practici care să răspundă la nevoile specifice ale fermierilor și măsuri de susținere a investițiilor în agricultura de precizie.
 • Finanțare de aprox. 15 mil. euro (FEADR).
10. AGRICULTURA ECOLOGICĂ
 • În contextul Pactului Ecologic (GREEN DEAL), agricultura ecologică reprezintă o importantă componentă a implementării prevederilor Strategiei de la fermă la consumator. Se urmărește creșterea suprafețelor cultivate în sistem ecologic concomitent cu susținerea investițiilor în ferme ecologice.
 • Finanțare de aprox. 550 mil. euro (FEADR).
11. ZONE CU CONSTRÂNGERI NATURALE
 • Susținere financiară a zonelor cu constrângeri naturale prin plăți compensatorii, în vederea menținerii activității agricole a fermierilor, în special în zonele montane.
 • Se are în vedere aplicarea mecanismului de ajustare (fine-tuning) a zonelor cu constrângeri, pentru o direcționare a sprijinului către toate zonele defavorizate.
 • Finanțare de aprox. 1,4 mld. euro (FEADR).
12. STRATEGIA DE GESTIONARE A APEI
Strategia de gestionare a apei din agricultură vizează atât investiții de refacere a infrastructurii principale de irigații cât și lucrări de desecare, drenaj (prin Planul Național de Redresare și Relansare) precum și investiții în soluții eficiente de gestionare a apei pentru irigat.
 • Finanțare de aprox. 6,5 mld. euro, din care 3,5 mld. euro pentru infrastructura de irigații, 2,5 mld. euro pentru infrastructura de drenaj/desecare și 0,5 mld. euro pentru infrastructura de Combatere a Eroziunii Solului.
 • Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România (PNI) pentru finalizarea obiectivelor de investiții aflate în diferite stadii de execuție și documentație.
 • Măsuri privind creșterea suprafețelor irigate prin intensificarea activităților pentru:
  • încheierea contractelor de livrare a apei pentru irigații între Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și beneficiari;
  • creșterea numărului beneficiarilor care utilizează echipamente independente pentru irigații;
  • suportarea costurilor aferente serviciilor de livrare a apei din fonduri de la bugetul de stat.
13. MANAGEMENTUL RISCURILOR
 • Strategia de gestionare si identificarea măsurilor eficiente pentru managementul riscurilor (prin fonduri mutuale, sisteme de asigurări pretabile pentru gestionarea riscurilor asociate schimbărilor climatice).
 • Găsirea unor soluții eficiente în partneriat cu Autoritatea de Supraveghere Finaciară (ASF) de implementare a sistemelor de management al riscurilor în agricultură.
 • Campanie de promovare/mediatizare pentru stimularea implicarii fermierilor în scheme de prevenire și gestionare a riscurilor prin intermediul sprijinului pentru prima de asigurare – (Măsura 17.1).
 • Finanțare de aprox. 50 mil. euro (FEADR).
14. REFORMA PROPRIETĂȚII
 • Comasarea terenurilor
15. ZOOTEHNIA
 • Prioritizarea investițiilor din sectorul zootehnic pentru asigurarea materialului biologic din resurse proprii în vederea corectării deficitului balanței comerciale.
 • Programele de investiții au în vederea asigurarea securității alimentare din producția internă, prin creșterea producției de carne din sectoarelor deficitare porc și pasăre
 • În vedere reducerii deficitului din sectorul suin de cca. 290 mii tone/an și din sectorul avicol de cca. 50 mii tone/an, este necesară o finanțare de aproximativ 450 mil. euro
16. REFORMA INSTITUȚIONALĂ
Reformarea celor două agenții de plăți în agricultură: Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) cu accent pe debirocratizarea procedurilor în scopul accelerării și creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene;
 • Măsuri pentru implementarea reglementărilor în domeniul digitalizării pentru asigurarea interoperabilității și gestionarea depunerii online a documentelor.
  • Debirocratizare
  • Înființarea Camerelelor Agricole
  • Digitalizarea sistemului
© 2021, Adrian Oros. Toate drepturile rezervate.